Pomáháme školám růst

KOMPLEXNÍ PROGRAM ROZVOJE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Projekt „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“, id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partneři

Asociace Montessori ČR z.s. a OSE Czech Republic z.s.

Realizace

Leden 2017 - prosinec 2019

Kontaktní osoba

Julie Brátová - koordinátorka projektu, julie.bratova@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj inkluzivního a individualizovaného vzdělávání dětí předškolního věku a řešení problematiky sociálního začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odlišného socio-kulturního prostředí do MŠ, a to formou podpory vzájemného sdílení znalostí a zkušeností MŠ a vytvořením metodiky.

Aktivity projektu

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání v krajích ČR, bez ohledu na koncepci vzdělávání školy, ze které pocházejí. Další cílovou skupinou projektu jsou vedoucí a provozní pracovníci mateřských škol v ČR.