Klíče k úspěšnému učení

Asociace Montessori ČR se podílí jako partner na projektu Klíče k úspěšnému učení, jehož cílem je zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol, a to prostřednictvím sítě základních škol. Po úspěšném ukončení projektu bude v 6 ZŠ zavedeno formativní hodnocení, a zároveň se dané školy stanou tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Hlavním úkolem Asociace v projektu je pomoci žadateli zapojit 6 center formativní podpory, v každém kraji jedno, a pomoci s úspěšnou implementací formativního hodnocení v zapojených zařízeních. Konkrétně se mimo jiného jedná o př. mapování problémů, které brání v zavádění formativního hodnocení do praxe, aktivní komunikace s cílovou skupinou (tedy pedagogickými pracovníky), zpracování charakteristiky podmínek nezbytných pro zavádění formativního hodnocení stejně jako zpracování příkladů dobré praxe (tzv. good practice) a další činnosti.

O projektu

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Projekt má 3 hlavní aktivity:

Organizace setkání – síťování formativních skupin
V rámci této aktivity bude vytvořená síť ZŠ, které budou působit jako centra formativní podpory (CFP) v 6 krajích ČR zaměřených na problematiku formativního hodnocení.

Centrum formativní podpory

Centrum formativní podpory působí jako místo individuální podpory pedagogických pracovníků pro svůj kraj.

V centru se 6x za školní rok, po celou dobu realizace projektu, konají min. tříhodinová setkání pro pedagogické pracovníky z kraje. Cílem setkání je sdílení, spolupráce a vzájemná podpora pedagogů, a to především v oblasti formativního hodnocení žáků, a rozvoj základních škol v regionu.

V každém centru je k dispozici 1 vedoucí centra formativní podpory, který zrealizuje 6 podpůrných setkání formou workshopů pro pedagogické pracovníky, a to ve spolupráci s odbornými lektory, kteří mají vzdělání a praxi v oboru a setkávání v nově vznikajících centrech metodicky a odporně zaštítí. Cílem práce v těchto workshopech je ze ZŠ zapojených do sítě postupně vytvořit odborné formativní skupiny, leadery v krajích, kteří budou podporovat další základní školy.

Metodická podpora

Formativní hodnocení

Vytvoříme metodiky pro zavedení formativního hodnocení v ZŠ inspirované zkušenostmi ze zahraničí a montessori kurikulem, a zohledňující problémy a podmínky, které brání v zavádění formativního hodnocení v ČR. Zároveň budou využívat příklady dobré praxe, které budou sesbírány prostřednictvím aktivit projektu.

Další aktivitou metodické podpory bude školení pro vedoucí CKP ve využívání nástrojů sebereflektované praxe pedagogického pracovníka – „ Developmental Environmental Rating Scale (DERS)“ a „ Minnessotta Executive Functions Scale (MEFS)“.Tyto metodiky budeme ověřovat v centrech formativní podpory.

Projekt „Klíče k úspěšnému učení, id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Realizátor

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partneři

Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace

červenec 2018 - červen 2021

Kontaktní osoba

Dagmar Krásná, dagmar.krasna@montessoriandilek.cz

Cíl projektu

Formativní hodnocení je jedním z pilířů autonomního učení žáků. Pomocí formativního hodnocení se učí samostatně rozpoznat co se jim podařilo, a v čem se potřebují rozvíjet. Systematické a koncepční využívání formativního hodnocení ve výuce významně napomáhá k dosahování cílů vzdělávání. Cílem našeho projektu je zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol, a to prostřednictvím sítě základních škol - formativních skupin, které budou budovat kapacity formativního hodnocení v krajích ČR.

Aktivity projektu

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci